WIRTUALNA BIBLIOTEKA LITERATURY POLSKIEJ - VIRTUAL LIBRARY OF POLISH LITERATURE 


ILUSTRACJE - ILLUSTRATIONS
LITERATURA I KULTURA - LITERATURE AND CULTURE

 


przerywnik graficzny


 O ... - ABOUT ...

ABECADŁO ADAMA MICKIEWICZA - ADAM MICKIEWICZ'S ALPHABET

ALEGORIA - ALLEGORY

ALVAR - LATIN GRAMMAR

ANTYFONARZ POLSKI - POLISH ANTIPHONARY

ARCANA

ARKADIA (Z GROTĄ) - ARCADIA (WITH GROTTO)

ARS MORIENDI - RYCINA - FIGURE

ARS MORIENDI - RYCINA - FIGURE

ARS MORIENDI - TEKST - TEXT

ARTYLERIA - ARTILLERY

ASTROLOGIA - ASTROLOGY

ASTRONOMIA - ASTRONOMY

BAKAŁARZ - BACHELOR

BARBARA RADZIWIŁŁÓWNA

BIBLIA SZYMONA BUDNEGO - THE HOLY BIBLE OF SZYMON BUDNY

BIBLIA OSTROGSKA - THE HOLY BIBLE OF PRINCE OSTROGSKI

BIBLIA RADZIWIŁŁOWSKA - THE HOLY BIBLE OF THE RADZIWIŁŁ FAMILY

 BIBLIA SZAROSZPATACKA - THE HOLY BIBLE FROM SZAROSZ PATOK

BIBLIA JAKUBA WUJKA - THE HOLY BIBLE OF JAKUB WUJEK

BIBLIOTEKA ZAŁUSKICH - THE LIBRARY OF THE ZAŁUSKI FAMILY

CECH MALARZY - GUILD OF PAINTRES

COMPUTUS CHIROMETRALIS

CZAROWNICA POWOŁANA - THE BLACK WITCH SUMMONED

DAMA POLSKA - 16 WIEK - POLISH LADY - 16th CENTURY

DAMA POLSKA - ANNA Z TĘCZYNA SZYDŁOWIECKA - XVI WIEK -
POLISH LADY - ANNA SZYDŁOWIECKA FROM TĘCZYN - XVIth CENTURY

DIABEŁ - THE DEVIL

DRZEWO LOGICZNE - THE TREE OF LOGIC

 DWÓR MODRZEWIOWY - LARCH MANOR-HOUSE

DWOREK STAROPOLSKI - OLD POLISH MANOR-HOUSE

DYSPUTA SCHOLASTYCZNA - SCHOLASTIC DISPOUTE

EWANGELIARZ - 2 POŁOWA 11 WIEKU - OKŁADKA
GOSPEL BOOK FROM THE SECOND HALF OF THE 11th CENTURY - COVER 

EWANGELIARZ - MINIATURA - GOSPEL  BOOK - MINIATURE

EWANGELIARZ BISKUPA TOMICKIEGO - 
BISHOP TOMICKI'S  GOSPEL BOOK 

FIZJOGNOMIKA - THE SCIENCE ON PHYSIOGNOMY

FZIJOGNOMIKA - PODRĘCZNIK - THE SCIENCE ON PHYSIOGNOMY - TEXTBOOK

FORTUNA - FORTUNE

GEOMETRIA PEREGRINANS

GOBELIN (TAPESTRY)

GOBELIN - 1636 (TAPESTRY)

 GODŁA CZTERECH EWANGELISTÓW - THE SIGNS OF THE FOUR EVANGELISTS

GOSPODA - COACH HOUSE

GRADUAŁ - 14 WIEK - GRADUAL - 14th CENTURY

GROBOWIEC BOLESŁAWA ŚMIAŁEGO - THE  TOMB OF BOLESŁAW ŚMIAŁY

HERBARZ PAPROCKIEGO - AN ARMORIAL BY PAPROCKI

HERBARZ - CZYLI ZIELNIK - HERBARIUM

HERBY POLSKIE Z ELEMENTAMI RUNICZNYMI - 
POLISH COATS OF ARMS WITH RUNIC ELEMENTS

HISTORYJA O PRZEŚLADOWANIU EWANGELIKÓW -
THE HISTORY OF THE PERSECUTION OF THE EVANGELICAL

HUSARZ POLSKI - POLISH HUSSAR

HYMN O ŚWIĘTYM STANISŁAWIE - 15 WIEK
- HYMN ABOUT SAINT STANISLAUS - 15th CENTURY

INICJAŁ ŚREDNIOWIECZNY - MEDEVIAL INITIAL

JANINA

JASNA GÓRA

JEOMETRA POLSKI - POLISH GEOMETER

KAMIEŃ DIABELSKI - THE DEVIL'S STONE

KANAPA - SETTEE

KARETA - COACH

KLEJNOT SZLACHECKI - COATS OF ARMS OF THE NOBILITY

KODEKS BALTAZARA BEHEMA - KARTA -
CODEX OF BALTAZAR BEHEM, PAGE

KODEKS MACIEJA Z ROŻAN - PRAWA MAZOWIECKIE
 - CODEX OF MACIEJ FROM ROŻANY - MAZOVIAN LAW

KODEKS ŚWIĘTOSŁAWA - STATUTA KAZIMIERZA WIELKIEGO -
CODEX OF ŚWIĘTOSŁAW - THE STATUTE OF KAZIMIERZ WIELKI

KOMPENDIUM - COMPENDIUM

KOŃ JAKI JEST - THE NATURE OF HORSE 

KORONACJA KRÓLA POLSKIEGO - THE CORONATION OF THE POLISH KING

KOSTIUM POLSKI - 16 WIEK - POLISH COSTUME, 16th CENTURY

KOSTIUM POLSKI - 16 WIEK - POLISH COSTUME, 16th CENTURY

KOŚCIÓŁ ARIAN - ARIAN CHURCH

KRONIKA MISTRZA WINCENTEGO KADŁUBKA - 
CHRONICLE BY MASTER WINCENTU KADŁUBEK

KRONIKA WIELKOPOLSKA - "WIELOKOPOLSKA" CHRONICLE 

KRZESŁO - CHAIR

KWIAT ŻYWOTA - FLOWER OF LIFE

 LAMUS - ALSO: ŚWIRON - STOREHOUSE

LEGENDA OBRAZOWA O ŚWIĘTEJ JADWIDZE -
PICTORIAL LEGEND OF SAINT JADWIGA

LEGENDA OBRAZOWA O ŚWIĘTEJ JADWIDZE - KARTA
-PICTORIAL  LEGEND OF SAINT JADWIGA - PAGE

LISOWCZYCY - 
SOLDIERS OF LIGHT CAVALRY FORMED BY ALEXANDER LISOWKI IN THE SEVENTEENTH CENTURY 

LOGIKA SCHOLASTYCZNA - SCHOLASTIC LOGIC

ŁAMANIE KOŁEM - WHEEL OF TORTURE

 ŁOŻE BOLEŚCI - RACK

ŁÓŻKO MAGNACKIE - MAGNATE'S BED

ŁYŻKI - SPOONS

MACHINA NIEBIESKA -CELESTIAL  MACHINE 

MANUSKRYPT - MANUSCRIPT

MATRONA POLSKA - POLISH MATRON

MATYLDA WRĘCZA MIESZKOWI II KSIĘGĘ LITURGICZNĄ -
MATYLDA OFFERS MIESZKO I A LITURGICAL BOOK

MELUZYNA - MELUSINE

MIASTECZKO BEŁZ - THE VILLAGE BEŁZ

MŁOTEK DUCHOWNY - SPIRITUAL HAMMER

MNEMNOTECHNIKA STAROPOLSKA - OLD POLISH MNEMNOTECHNIC

MNEMNOTECHNIKA JANA Z DOBCZYC - 
MNEMNOTECHNIC OF JAN FROM DOBCZYCE

 MODLITWA PAŃSKA - NAJSTARSZY ZAPIS W JĘZYKU POLSKIM
PATER NOSTER THE OLDES RECORD  IN THE POLISH LANGUAGE

MOGIŁA WANDY - VANDA'S TUMULUS 

MOGIŁY - TUMULI

MSZAŁ Z DRUKARNI HALLERA  - MISSAL FROM HALLER'S  PRESS

NAUKA LEKARSTW KOŃSKICH - SCIENCE OF EQUINE MEDICINE

NAUKA O STRZELBIE - THE SCIENCE OF FUSILIADE

OBRĘCZE DRÓG NIEBIESKICH Z CHÓREM ŚWIĘTYCH 
THE HEAVENLY SPHERESWHEELS, WITH THE CHORUS OF SAINTS

OPRAWA KSIĄŻKI - 15 WIEK - BOOK COVER - 15th CENTURY

OPTYKA - KARTA TYTUŁOWA Z DZIEŁA WITELIONA - 
OPTIC BY VITTELION, TITLE PAGE

OPTYKA WITELIONA - RĘKOPIS - OPTIC BY VITTELION - MANUSCRIPT

ORSZAK, SCENA PIERWSZA - RETINUE, THE FIRST SCENE

ORSZAK, SCENA DRUGA - RETINUE, THE SECOND SCENE

PANICZ POLSKI I SŁUGA - POLISH MASTER AND HIS SERVANT

PIECZĘĆ MAJESTATYCZNA WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY - 
THE MAJESTIC SEAL OF KING WŁADYSŁAW JAGIEŁŁO

PIECZĘĆ KSIĘCIA ZYGMUNTA KIEJSTUTOWICZA -
THE SEAL OF PRINCE ZYGMUNT KIEJSTUTOWICZ

PIECZĘĆ WIELKIEGO KSIĘCIA WITOLDA -
THE  SEAL OF GRAND DUKE WITOLD

PIÓRNIK - PEN CASE

POBUDKA - REVEILLE

PODRĘCZNIK AKADEMICKI - ACADEMICAL TEXTBOOK

PODWIESZENIE POD SUFITEM - CEILING SUSPENSION

POKŁON TRZECH KRÓLI - THE ADORATION OF THE THREE KINGS 

POLOWANIE NA NIEDŹWIEDZIA - HUNTING FOR A BEAR

POLOWANIE NA ŻUBRA - HUNTING FOR A EUROPEAN BISON

PONTYFIKAŁ ERAZMA CIOŁKA - OKŁADKA -
THE PONTIFICAL OF BISHOP ERAZM CIOŁEK - COVER

PONTYFIKAŁ ERAZMA CIOŁKA - KARTA
THE PONTIFICAL OF BISHOP ERAM CIOŁEK - PAGE

PONTYFIKAŁ ERAZMA CIOŁKA - MINIATURA
THE PONTIFICAL OF BISHOP ERAZM CIOŁEK - MINIATURE

 POPIELNICA - CINERARY URN

POSELSTWO PRUSKIE - INICJAŁ - 
THE PRUSSIAN DEPUTATION -MEDEVIAL INITIAL

POWITANIE W LESIE - SCENKA RODZAJOWA
OFICIAL GREETING IN THE FOREST  - GENRE SCENE

PRZEPOWIEDNIA MISTRZA LEONARDA - 
THE PREDICTION OF MASTER LEONARD

PRZYGODY GRYZELDY -THE  ADVENTURES OF GRYZELDA

PSAŁTERZ FLORIAŃSKI - "FLORIANSKI" PSALTER

PSAŁTERZ KOCHANOWSKIEGO Z MUZYKĄ MIKOŁAJA GOMÓŁKI
- PSALTER BY KOCHANOWSKI WITH MUSIC BY MIKOŁAJ GOMÓŁKA

PSYCHOLOGIA STAROPOLSKA - OLD POLISH PSYCHOLOGY

PÓŁZBROJA POLSKA - POLISH ARMOR

RERUM SARMATICARUM

 ROCZNIKI ŚWIĘTOKRZYSKIE - ANNALES FROM ŚWIĘTY KRZYŻ

ROZSIEKANIE ŚWIĘTEGO STANISŁAWA
THE HACKING TO DEATH OF SAINT STANISLAUS

RZECZPOSPOLITA - THE COMMONWEALTH

RZĘDY KOŃSKIE - POLISH SADDLES AND HARNESSES

SEPET - CHEST OF DRAWERS WITH ESCRITOIRE

STATUTA POLSKIE - POLISH STATUTES

ŚWIETLICA - LIVING ROOM

ŚWIĘTY STANISŁAW UPOMINA KRÓLA BOLESŁAWA ŚMIAŁEGO
SAINT STANISLAUS ADMONISHING KING BOLESŁAW ŚMIAŁY

ŚWIRON - ALSO: LAMUS - STOREHOUSE

USTAWY ŁASKIEGO - ŁASKI'S LAWS

WIEŚNIACY POLSCY PRZED KRÓLEM - 
POLISH PEASANTS BEFORE THE KING

WOJEWODZIC - PALATINE'S SON

WOREK JUDASZÓM - JUDAS'S MONEY BAG 

ZAMECZEK POLSKI -   WOODEN POLISH CASTLE

ZAMEK HERBURTÓW - CASTLE OF HERBURT FAMILY

ZAMEK W PODHORCACH  - CASTLE IN PODHORCE

ZŁOTY EWANGELIARZ - 12 WIEK 
GOLDEN GOSPEL BOOK  - 12th CENTURY

 ZNAKI WODNE RĘKOPISÓW POLSKICH -
WATERMARKS OF POLISH MANUSCRIPTS

ZNISZCZENIE ZBORU LUTERAŃSKIEGO -
THE DESTRUCTION  OF A LUTERIAN CHURCH

 ŚLUBY ZAKONNE ŚWIĘTEGO WOJCIECHA-
SAINT WOCIECH'S VOWS

ŻYWOT MĘCZEŃSKI ŚWIĘTEGO WOJCIECHA-
THE PASSIONAL OF SAINT WOJCIECH

ŻYWOT MNIEJSZY ŚWIĘTEGO STANISŁAWA
THE PASSIONAL [MINOR] OF SAINT STANISLAUS


WSPARCIE FINANSOWE PRZEDSIĘWZIĘCIA - FUNDACJA BANKOWA IM. LEOPOLDA KRONENBERGA 
Sponsor - fundacja bankowa im. Leopolda Kronenberga

 GÓRA - UP


WIRTUALNA BIBLIOTEKA LITERATURY POLSKIEJ - VIRTUAL LIBRARY OF POLISH LITERATURE 


OPRACOWANIE: MAREK ADAMIEC