WIRTUALNA BIBLIOTEKA LITERATURY POLSKIEJ
VIRTUAL LIBRARY OF POLISH LITERATURE

Kornel UJEJSKI
Dr Marek Adamiec

Urodzony 12 września 1823 w Beremianach na Podolu w rodzinie szlacheckiej.Uczył się w domu, następnie od 1831 w Buczaczu u bazylianów, następnie we Lwowie. W tym okresie poznał Leszka Dunina Borkowskiego, Wincentego Pola, później Karola Szajnochę. W 1844 odwiedził Warszawę, gdzie poznał Kazimierza Władysława Wójcickiego, Paulinę Wilkońską, Łuszczewskich i Teofila Lenartowicza. Z Warszawy pojechał do Puław, następnie do Czarnolasu i Zwolenia, gdzie odwiedził grób Jana Kochanowskiego. Brał udział w pracach konspiracyjnych. w 1847 wyjechał - przez Niemcy i Belgię - do Paryża. W Brukseli poznał Joachima Lelewela, w Paryżu Adama Mickiewicza, Józefa Bohdana Zaleskiego, Fryderyka Chopina, Juliusza Słowackiego. W Paryżu uczęszczał na wykłady Mickiewicza w Sorbonie i College de France, wziął udział w rewolucji lutowej. W 1848 powrócił do kraju, osiadł w powiecie złoczowskim. Kilkakrotnie wyjeżdżał za granicę, w 1860 unikając nadzoru władz przebywał w Jassach. W powstaniu styczniowym nie wziął czynnego udziału, należał do tajnej organizacji rewolucyjnej; w 1863 za zbiorek pt. Do Moskali wytoczono mu proces sądowy. W roku 1868 wyjeżdżał do Szwajcarii, Belgii, Włoch i Niemiec. W latach 1877-1878 poseł do Rady Państwa w Wiedniu, występował kilkakrotnie przeciwko konserwatywnemu stronnictwu stańczyków. Zmarł 19 września 1897.

Twórczość Ujejskiego była kontynuacją tradycji poezji romantycznej; Pieśni Salomona (1846) były ogniwem mesjanistycznej martyrologii, znajdującym kontynuację w tomie Skargi Jeremiego (1847). Chorał ("Z dymem pożarów...) krążył w licznych odpisach, uzyskał opracowanie muzyczne na cztery głosy J.Nikorowicza, towarzyszenie fortepianu dodał K.Mikuli; w roku 1884 wydany został w opracowaniu malarskim J. Styki. Tomik Dla Moskali (1862), był wyrazem hołdu złożonego oficerom rosyjskim, popierającym walkę narodu polskiego; na odnotowanie zasługują także Tłumaczenia Szopena (wyd. 1866) będące próbą przełożenia muzyki na język poezji. Po roku 1863 powstają nieliczne utwory patriotyczne; Ujejski był także publicystą społecznym, odgrywającym znaczącą rolę na terenie Galicji.

Born on 12 September 1823 in Podolian Beremiany to a noble family. At first tutored at home, from 1831 he was educated in a Basilian school in Buczacz and later in Lwów. At that time he met Leszek Dunin Borkowski, Wincenty Pol and Karol Szajnocha.  During his visit to Warsaw in 1844 he became acquainted with Kazimierz Władysław Wójcicki, Paulina Wilkońska, the Łuszczewski family and Teofil Lenartowicz. From Warsaw he headed for Puławy, then travelled to Czarnolas and Zwoleń, where he visited the tomb of Jan Kochanowski. He participated in conspiratorial activities; in 1847 he went to Paris via Germany and Belgium. In Brussels he met Joachim Lelewel, in Paris – Adam Mickiewicz, Józef Bohdan Zaleski, Fryderyk Chopin and Juliusz Słowacki. In Paris Ujejski attended Mickiewicz’s lectures at the Sorbonne and College de France; he also took part in the revolution of February 1848. Afterwards he returned to Poland and settled in the district of Złoczów. He went abroad several times; in 1860 avoiding the supervision of the authorities he stayed in Jassy. He did not take part in the January Uprising, but did belong to a secret revolutionary organisation. In 1863 he was brought to trial for publishing a collection entitled Do Moskali ("To the Muscovites"). In 1868 he travelled to Switzerland, Belgium, Italy and Germany. In the years 1877-1878 as a deputy to the State Council in Vienna, he repeatedly denounced the conservative "Stańczyk" faction. Ujejski died on 19 September 1897. 

Ujejski’s output was a continuation of the tradition of Polish Romantic poetry; Pieśni Salomona ("The Songs of Solomon") (1846), were a link in the chain of messianic martyrology and were followed by the volume Skargi Jeremiego ("The Complaints of Jeremy") (1847). Chorał ("Chorale") ("Z dymem pożarów...") circulated in numerous copies. J. Nikorowicz wrote a four-part musical composition to this work with  piano accompaniment by K. Mikuli. It was also published in a pictorial setting by J. Styka in 1884. The volume Do Moskali (1862) was a tribute to those Russian officers who had supported the struggle of the Polish nation. Another valuable work is the collection Tłumaczenia Szopena ("Translations of Chopin") (published 1866), an attempt to transform music into poetry. After 1863 Ujejski wrote only a few patriotic poems. He was also a journalist dealing with social issues, playing an important role in the area of Galicia.

BIBLIOGRAFIA - BIBLIOGRAPHY

- K. Ujejski, Pisma wybrane. Oprac. A.Jopek, t.1-2, Warszawa 1955.
- A. Bądzkiewicz, Kornel Ujejski. Zarys biograficzno-krytyczny, Kraków 1893.
- W. Studencki, Kornel Ujejski w świetle listów, przemówień i pamiętników, Warszawa 1984.
- Z. Sudolski, Jeremi. Opowieść biograficzna o Kornelu Ujejskim, Warszawa 1986.

POEZJE - POETRY

BIOGRAMY


OPRACOWANIE: MAREK ADAMIEC