WIRTUALNA BIBLIOTEKA LITERATURY POLSKIEJ
VIRTUAL LIBRARY OF POLISH LITERATURE

Wacław BERENT
Dr Marek Adamiec

Urodzony 26 września 1873 w Warszawie w rodzinie mieszczańskiej. Uczył się  w prywatnym gimnazjum Wojciecha Górskiego w Warszawie. Następnie studiował na wydziale przyrodniczym uniwersytetów w Zurychu i Monachium, doktoryzował się w Zurychu w 1896 na podstawie rozprawy z ichtiologii. Osiadł na stałe w Warszawie. Podróżował dużo po Europie, najczęściej przebywając w Paryżu, Berlinie i Monachium. Był członkiem Polskiej Akademii Literatury, Towarzystwa Literatów i Dziennikarzy Polskich. W roku 1933 otrzymał państwową nagrodę literacką. Najprawdopodobniej zniszczył przed śmiercią dokumenty osobiste i korespondencję. Zmarł w Warszawie 19 lub 22 listopada 1940 roku.
Powieściopisarz, tłumacz.
W dorobku Berenta istotne miejsce zajmują powieści. Fachowiec (1895) jest rozliczeniem z pozytywizmem przez konfrontację programu z rzeczywistością; Próchno (pierwodruk w "Chimerze", wydanie osobne z podtytułem "Powieść współczesna" 1903) jest oceną nastrojów dekadenckich, a jednocześnie obroną egzystencji artysty; Ozimina (1911) przynosi próbę oceny rewolucji 1905 roku, Żywe kamienie (1918) ukazują czas przełomu średniowiecza i renesansu. Symbolika, a także styl Berenta, charakteryzujący się inwersjami i powikłaniami składniowymi stanowić może pewne utrudnienie w lekturze.
Autor opowieści biograficznych, zebranych w tomie Nurt (1934), kontynuowanych w tomie szkiców Diogenes w kontuszu (1937) i Zmierzchu wodzów (1939); refleksja historyczna znajduje tu odwołania do teraźniejszości pisarza. Tłumaczył m.in. Tako rzecze Zaratustra Fryderyka Nietzschego, utwory K. Hamsuna, H. Ibsena, G. Maupassanta, R. Rollanda.

Born on 26th September 1873 in Warsaw to a bourgeois family. He studied at the private grammar school of Wojciech Górski in Warsaw. Then he studied at the Faculty of Natural Sciences at Zurich and Munich Universities; he obtained his PhD degree in ichthyology in Zurich in 1896. He settled down in Warsaw. He travelled widely around Europe, frequently visiting Paris, Berlin and Munich. He was a member of the Polish Academy of Literature and The Society of Polish Writers and Journalists. He received a state literary award in 1933. He probably destroyed all his personal documents and correspondence. He died in Warsaw on 19th or 22nd November 1940.
Novelist, translator.
The novels occupy a special position in Berent’s literary output. Fachowiec (1985) settles his account with Positivism through a confrontation of its programme with reality; Próchno (first published in "Chimera", separate edition with the subtitle "Powieść współczesna" 1903) is simultaneously an attempt to evaluate decadent moods and a defence of the artist’s existence; Ozimina (1911) brings an attempt to evaluate the revolution of 1905, Żywe kamienie (1918) depicts the period at the turning point of the Middle Ages and the Renaissance. Berent’s symbolism and style, which is characterised by inversions and syntactic complications, may lead to a certain difficulty in reading his works.
 
The author of biographical short stories, collected in the volume Nurt (1934), and continued in the volume of sketches, Diogenes w kontuszu (1937), and in Zmierzch wodzów (1939); historical reflection is connected with the writer’s present. He translated, among others, Also sprach Zarathustra by Friedrich Nietzsche, and works by K. Hamsun, H.Ibsen, G. Maupassant, R. Rolland. 

BIBLIOGRAFIA - BIBLIOGRAPHY

W. Berent, Ozimina. Oprac. M. Głowiński, Wrocław 1974
W. Berent, Próchno. Oprac. J. Paszek, Wrocław 1979
W. Berent, Żywe kamienie. Oprac. M. Popiel, Wrocław 1992
J.T. Baer, Wacław Berent. His Life and Work, London 1974
W. Studencki, O Wacławie Berencie, cz. 1-2, Opole 1968-1969

ŻYWE KAMIENIE

BIOGRAMY


OPRACOWANIE: MAREK ADAMIEC