KODOWANIE ZNAKÓW=UTF-8

ALEKSANDER MAJKOWSKI

ŻËCÉ I PRZIGODÉ REMUSA.
ZVJERCADŁO KASZUBSKJI.Aleksander Majkowski

Dedykacja

Dedykacja - reprodukcja z wydania z roku 1938

BIOGRAFIA                    BIOGRAPHY

ANDRZEJ BUKOWSKI:
ŻYCIE I TWÓRCZOŚĆ  ALEKSANDRA MAJKOWSKIEGO


FRAGMENTY POWIEŚCI - CZYTA ZBIGNIEW JANKOWSKI

Wobeczaje Remusa i ludzkô wo njim wudba...

mp3 


REMUS

PIERWSZY DZEL: NA PUSTKOWJU

I
Wobeczaje Remusa i ludzkô wo njim wudba.

II
Początk pjisanjô Remusovigo. Jak won posoł dobetk i jak sę dovjedzoł wo Straszku, chturen mjeszkoł na pustkovju.

III
Wo trzech dzivnich chojnach, wukorunovani jarzębjinje, zapadłim zomku, 
zaklęti krolevjonce i trzech strasznich wukozkach.

IV
Jak Marcijanna vëvadzeła małigo Remusa
i jak won ji nokazu nje słuchoł.
V
Jak Remus nalozł na zomkovjisku czorni gronk
i złoti mjecz i jak won za to skorą zapłaceł.
VI
Jak Remus szukoł Straszka na pustkovju 
a v gromadze z Martą zaczął chodzëc na nowukę.
VII
Jak Straszka na pustkovjé vëpuscilë
i jak Remus valczeł z Golijatem i na njim dobeł.
VIII
Jak ratovelë żeda Gabę wod mrozovi smjercë
i jak Remus sobje kupjił pjerszą ksążkę a czervjoną blevjązkę dlo Martë.
IX
Jak Remusovji sę svjat wodmjenjił i jak won
doł svój złoti mjecz vjelgji panji, chterna mu lubjiczka zadała.
X
Jak Remusova krolevjonka beła zdovanô
i jak svjat dlo njego vëzbeł vszelką vortosc.
XI
Jak Złé kuseło Remusa.
XII
Jakjimi dręgjimi lekoma
stari Mjichoł lekovoł Remusa.
XIII
Mjichoł wopovjodô wo dovnich dzejach
a Straszk neko z pustkovjô precz.
XIV
Jak Smjerc klepała kosę za stodołą
i jak Remus sę dovjedzoł wo robotach Ormuzda
i Smętka v dzejach kaszubskjich.
XV
Jak vjezlë na smętorz cało pana Jozva zaboczoną drogą 
i jak Remus sę woddzękovoł z pustkovjem.

DRUGI DZEL: NA VOLI I NA NJEVOLI

XVI
Jak Remus sę vzął do hańdlarstva.
XVII
Remus jidze v svjat w gromadze z muzikańtem Trąbą.
XVIII
Jak Remus ve młinje na strachu dobeł.
XIX
Jak Remus spjevoł na pjekjelnim litkupje.
XX
Remus i Trąba na Glonku i tańcującô kopjica sana.
XXI
Remus i Trąba v gromadze z krolem jezora wudbają sobje jisc z kompanjiją do Vejherova. Wo muzikańtach i wobraznjikach koscerskjich.
XXII
Remus wuszedłszë wobjeżë szandaróv, 
jidze z kompanjiją przez Mjirachovskji las i vjidzi vojsko duchóv.
XXIII
Co sę dzejało v Strzepczu pod figurą.
XXIV
Na Kalvarijach Vejherovskjich.
Czimu krol jezora nje povjeseł szczudła na krziżu.
XXV
Jak Remus v gromadze z krolem jezora
głębokjimi lasami do dom vędrovalë.
XXVI
Jak Remus po bjitvje ze szandarami
i Szabelką dostoł sę do sodze.
XXVII
Jak Remusa sąd pruskji wobsądzeł.
XXVIII
Remus v sodzë
XXIX
Wostatné godzenë krola jezora.
XXX
Vjerné drużstvo Trąbë.

TRZECI DZEL: SMĘTK

XXXI
Jak Remus vëmaszerovoł ze sodze pruskji z muzeką. 
Wo pannje Klemje na Vesokjich Zoborach.
XXXII
Krijovka krola jezora na Glonku.
XXXIII
Jak Remus v gromadze z ksędzem Pavłem sę zatacilë na 
Vdzidzkjich vodach i jak jich szandarzë woblegelë. Wo stolimach.
XXXIV
Jak ksędza Krauzego puscilë na volą a pastora Krauzego arasztovelë. 
Jak Remus szedł ze Zobór bez woddzękovanjô.
XXXV
Jak Remus sę modlił v koscele Wolivskjim za dusze 
ksążąt kaszubskjich i jak szedł na zochod przez Żarnovjickji jezoro.
XXXVI
Remus i Trąba v pjekle.
XXXVII
Wu wostatnigo Kaszubë v Pomorsce. Malorz cze też Czernjik?
XXXVIII
Korovodë duchóv v dvornjicë Sorbskjigo zomku. 
Remus sę doznaje, że mô ducha Vjitosłava.
XXXIX
Remus vëzbivô karę na Łebskjich Błotach v noc 
Małgorzatë, ale ratuje żëcé Trąbë i svoje.
XL
Remus sę modli ve Zmartvichvstanjé na gorze 
Revekole i je svjodkjem jak pjorun Boskji poli wostatni 
koscoł kaszubskji na Pomorsce.
XLI
Straszné przigodë v chace na polu. Smjerc Trąbë.
XLII
Jak Remusa procem jego voli wożenjilë.
XLIII
Jak Remus wuzdrzoł na woczë wukozkę Njevorto 
i jak pjorun spoleł gnjozdo jego szczescô.
XLIV
Jak v Svjętojańską noc na Łisce stracilë Remus i Julka 
i jak tam dobeł Smętk.
XLV
Wostatni dnje Remusa.

UTWÓR W FORMACIE MICROSOFT READER          MICROSOFT READER - WERSJA INSTALACYJNA


SŁOWNICZEK KASZUBSKO-POLSKI - PRZEDRUK Z CYTOWANEGO WYDANIA


HYMN KASZUBSKI - NIGDË DO ZGUBË
NAGRANIE ZE ZBIORÓW PRYWATNYCH

mp3 
1 540 295

rm 
464 410


DYPLOM POLSKIEJ AKADEMI LITERATURY Z DNIA 5 LISTOPADA 1935 
przyznany Aleksandrowi Majkowskiemu za szerzenie zamiłowania do literatury polskiej
REMUS - POCZĄTEK SPISU TREŚCI

PODZIĘKOWANIA:
Opracowanie powstało dzięki:
mądrym radom prof.dr hab. Jerzego Tredera (Uniwersytet Gdański);
pomocy mgr Janiny Kurowskiej (Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie);
otwartości Pana Zbigniewa Jankowskiego (Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie).
Materiały ilustracyjne ze zbiorów: 
Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie;
84-200 Wejherowo, ul. Zamkowa 2a.
Dofinansowanie: Urząd Miejski w Gdańsku.


OPRACOWANIE TEKSTU: MAREK ADAMIEC
WSPÓŁPRACA: H&M

PODSTAWA TEKSTU:
Aleksander Majkowski, Żëcé i przigodë Remusa. Zvjercadło kaszubskji. Przedmowę o życiu 
i twórczości autora napisał Andrzej Bukowski, 
Toruń 1938.


BIBLIOTEKA LITERATURY POLSKIEJ


WIRTUALNA BIBLIOTEKA LITERATURY POLSKIEJ
VIRTUAL LIBRARY OF POLISH LITERATURE