Spis treści

INFORMACJA REDAKCYJNA

Niniejsze wydanie cyfrowe zostało przygotowane jako część większego projektu, którego głównym drukowanym materiałem była książka:

Jurand B. Czermiński

Cyfrowe środowisko współczesnej biblioteki


UNIWERSYTET GDAŃSKI
GDAŃSK 2002

ISBN 83-7326-095-1

© Jurand B. Czermiński

Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zastrzega się możliwość aktualizacji treści wersji online. Autor wyraża nieograniczoną zgodę na tworzenie lustrzanego (mirror) obrazu adaptowanej wersji do celów niekomercyjnych i przechowywania kopii plików do celów osobistych.

Wersja drukowana tej książki wydana została przez
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
81-824 Sopot, ul. Armii Krajowej 119/121
tel./fax (058) 550-91-37
e-mail: wyd@bg.univ.gda.pl
http://wyd.bg.univ.gda.pl


TECHNICZNE ASPEKTY WYDANIA ONLINE

Niniejsze wydanie online mojej książki "Cyfrowe środowisko współczesnej biblioteki" dostosowane zostało do oczekiwań Małopolskiej Biblioteki Cyfrowej. Dostosowanie w głównej mierze sprowadziło się do segmentacji tekstu, ale  zawiera również pewną liczbę  poprawek i aktualizacji.  Z pierwotnego wydania  online, ciągle rezydującego  na serwerze Uniwersytetu Gdańskiego,  zachowana została większość oryginalnych  cech zarówno tekstu jak i kodu HTML. Warto je tu w skrócie wymienić:
 1. Cały tekst jest zakodowany w standardzie ISO 10646 (Unicode) przy użyciu formatu transformacyjnego UTF-8
 2. Użyty kod HTML nie wykorzystuje wszystkich mechanizmów zdefiniowanych w wersji HTML 4.0, ze względu na nie nadążaniem szeregu popularnych przeglądarek z implementacją już wprowadzonych definicji standardu. W szczególności zrezygnowano z posługiwania się stylem odwróconego o 90° fontu.
 3. W tekście przytoczone są przykłady zapisane w 9 skryptach nie pochodzących z łaciny (ajnu-wersja w cyrylicy, arabski, chiński, grecki, hebrajski, koreański, japoński, perski, rosyjski). Za wyjątkiem ajnu, który do tej chwili nie posiada zdefiniowanych międzynarodowych skrótów dla podzbiorów regionalnych języka, pozostałe języki są poprawnie opisane w kodzie HTML - w razie potrzeby łącznie z odpowiadającą im kierunkowością (arabski, hebrajski, perski) - z tym, że  dla arabskiego przyjęto podzbiór saudyjski. Zastosowana dyscyplina kodowania pozwoli poprawnie odsłuchć podane teksty poprzez wielojęzyczny syntezator mowy używany przez osoby niewidome. Wszystkie akcenty i znaki kantylacyjne (hebrajski) zostały skonsolidowane z literami nie akcentowanymi wiernie z digitalizowanymi oryginałami przy pomocy mechanizmów znanych jako 'łączące znaki diakrytyczne'. Poprawne odwzorowanie dokumentu nie jest możliwe w starych systemach Windows nie obsługujących Unicode'u (np. 3.1). Część wielojęzyczna dokumentu zostanie poważnie zniekształcona, jeśli w systemie operacyjnym nie zostanie aktywowana opcja obsłygi języków azjatyckich łącznie z zapisem od prawej do lewej. W wyższych systemach MS Windows w menu "Start" należy wybrać ścieżkę:

  Ustawienia/panel sterowania/opcje regionalne i językowe/obsługa języków dodatkowych
  i następnie "odhaczyć" obydwie pozycje.

 4. Obszerny asortyment użytych w książce przykładów i mechanizmów stawia spore wymagania osobom widzącym przed zestawem potrzebnych fontów. Dla ułatwienia autor zaprasza do ściągnięcia brakujących fontów z sieci zalecając skorzystanie z hiperłączy zestawionych w poniższeju tabelce:

  Poniższa tabela zawiera informację o fontach, przeznaczoną dla osób widzących.


  Dla osiągnięcia efektu estetycznego zgodnego z intencjami autora zaleca  się dodatkowo zainstalować trzy następujące fonty:


  Bitstream Cyberbit
  (arabski, chiński, koreański i japoński),
  TITUS Cyberbit Basic (cyrylica) oraz
  Ezra SIL (hebrajski)

  Poprawne odczytanie na ekranie wszystkich użytych
  w tej pracy znaków wymaga zainstalowania fontów:

  Arial Unicode MS
  lub równoważnego

  oraz
  fontu kodu paskowego „3 of 9”.

  Rekomendowane adresy do pobrania darmowych fontów:

  3 of 9 TTF font                                       http://www.bizfonts.com/free/
  TITUS Cyberbit Basic                             http://titus.fkidg1.uni-frankfurt.de/unicode/tituut.asp
  Bitstream Cyberbit  Version 2.0      ftp://ftp.netscape.com/pub/communicator/extras/fonts/windows/
  Ezra SIL                                                     http://www.sil.org/computing/fonts/silhebrew/

  Lucida Sans Unicode oraz Arial Unicode MS dostarczane są wraz z produktami Microsoftu 5. Celem poszerzenia dostępu do wiedzy w mało poznanym w Polsce obszarze, digitalizacja zrzutów ekranów Z-Navigatora wykroczyła poza informacyjną szatę 'pierwszego planu': przyciski zostały ożywione i po 'naciśnięciu' prezentują zawartości list wyboru użytych przez oryginalny pakiet oprogramowania. Inspekcja tych list wyboru może się okazać pożyteczna dla Czytelnika, który postawi przed sobą zadanie walki o dobry serwis Z 39.50 w Polsce.