WIRTUALNA BIBLIOTEKA LITERATURY POLSKIEJ
VIRTUAL LIBRARY OF POLISH LITERATURE

Bruno SCHULZ
Dr Ewa Graczyk

Urodził się 12 lipca 1892 roku w rodzinie zasymilowanych galicyjskich Żydów jako najmłodsze dziecko Jakuba Schulza (właściciela sklepu tekstylnego przy Rynku miasta) i Henrietty z domu Kuhmrker, córki zamożnego handlarza drewnem.  W latach 1902 - 1910 był uczniem Gimnazjum w Drohobyczu.  Uczył się znakomicie, maturę zdał z odznaczeniem.  W 1910 roku zaczął studiować architekturę na Politechnice Lwowskiej.  W tym samym roku, w związku z chorobą ojca, sklep uległ likwidacji, a rodzina Schulzów przeniosła się do domu zamężnej siostry Bruna, Hani Hoffmanowej.  Po roku przerwał studia z powodu choroby serca i płuc i wrócił do Drohobycza.  W 1917 roku wraz z częścią rodziny wyjechał do Wiednia, gdzie ponownie rozpoczął studiować architekturę. Po trzech miesiącach wszyscy Schulzowie wrócili do domu w Drohobyczu.  Następne lata, właściwie aż do debiutu w 1933 roku, to dla Schulza trudny okres borykania się z licznymi przeciwnościami, zarówno zewnętrznymi, jak i sprzecznościami własnej natury tak psychicznej, jak i duchowej.  Od września 1924 roku zaczął uczyć rysunków i zajęć praktycznych w szkołach średnich Drohobycza.  Ma z tym nieustanne kłopoty związane z brakiem dyplomu ukończenia wyższej uczelni, ze złym stanem zdrowia, z przytłoczeniem ogromną ilością godzin uczenia, niekiedy uniemożliwiającą pisanie.  W 1927 roku zmarł na gruźlicę Władysław Riff, przyjaciel i literacki powiernik Schulza (nadgorliwi pracownicy dezynfekcji spalili wszystkie jego papiery).  W 1931 roku zmarła matka Brunona Schulza. W 1933 roku artysta zadebiutował w  "Wiadomościach Literackich" opowiadaniem Ptaki, a w tym samym roku wydawnictwo "Rój" wydało jego tomik zatytułowany Sklepy cynamonowe.

Po wybuchu wojny, 24 września Niemcy ustąpili z Drohobycza, przekazując te tereny okupantowi sowieckiemu.  Schulz pozostał nauczycielem drohobyckich szkół średnich.  1 lipca 1941 wojska niemieckie ponownie wkroczyły do Drohobycza.  Pisarz dostał się wtedy "pod opiekę" gestapowca Feliksa Landaua, który wykorzystywał go do wykonywania licznych prac malarskich.  W 1942 roku Bruno Schulz starał się ocalić swe rękopisy i rysunki, dzieląc je na kilka pakietów i przekazując zaufanym osobom spoza getta.  W tym okresie pisarz planował ucieczkę z Drohobycza, przyjaciele z Warszawy dostarczyli mu fałszywe dokumenty i pieniądze.  19 listopada pisarz wybrał się do Judenratu po chleb i natrafił na "dziką akcję" miejscowego gestapo.  Zginął zabity na ulicy przez Karla Günthera, gestapowca, który zamordował go w rewanżu za wcześniejsze zastrzelenie przez Landaua jego własnego protegowanego, dentysty Löwa.

Pisarz, grafik, krytyk literacki. Ze Stanisławem Ignacym Witkiewiczem i Witoldem Gombrowiczem dokonał odnowienia języka artystycznego literatury polskiej. Twórczość Sklepy cynamonowe, Warszawa 1934,  Sanatorium pod klepsydrą, Warszawa 1937.

Born on 12 July 1892 to a family of assimilated Galician Jews, he was the youngest child of Jakub Schulz (the owner of a textile shop by the town’s market-place) and Henrietta, née Kuhmrker, the daughter of a wealthy wood merchant. In 1902-1910 he was a student at the grammar school in Drohobycz. He was a superb student; he passed his matriculation exams with distinction. In 1910 he started studying architecture at the  Technical University in Lwów. In the same year the shop was liquidated because of Bruno’s father’s illness, and the whole family moved to the home of Bruno’s married sister - Hania Hoffman. After a year he gave up studying because of a heart and lung illness and came back to Drohobycz. In 1917 he left for Vienna with  part of his family. There he again commenced his architectural studies. After three months all the Schulzes came back to Drohobycz. The following years, practically until his debut in 1933, were for Schulz a very difficult period of struggling with numerous problems, both external ones and those pertaining to his own psychological as well as spiritual nature. From September 1924 he started to teach drawing and practical skills at secondary schools in Drohobycz. He had constant problems with his teaching duties connected with his lack of a university degree, poor health condition and the enormous and burdensome number of teaching hours, which often left him unable to write. In 1927 Władysław Riff, who was Schultz’s friend and literary confidant, died of tuberculosis (the over-zealous staff of the disinfecting service burnt all his papers). In 1931 Bruno Schulz’s mother died. In 1933 the artist made his debut in "Wiadomości Literackie" with a short story, "Ptaki", and in the same year the publishing house "Rój" published his volume entitled "Sklepy cynamonowe" ("Cinnamon Shops").

After the outbreak of the Second World War, on 24 September, the Germans handed over Drohobycz into the Soviet occupiers’ hands. On 1 July 1941, the German army marched into Drohobycz again. The writer then came under the "protection" of a Gestapo officer, Feliks Landau, who used Schulz for numerous painting works. In 1942 Bruno Schulz tried to save his manuscripts and drawings by dividing them into several packages, and entrusting them to trusted people from outside the ghetto. At this time he planned to escape from Drohobycz. His friends from Warsaw provided him with false documents and money. On 19 November the writer set off to the Judenrat for some bread and fell prey to "a wild action" of the local Gestapo. He died in the street, shot by Karl Günther, a Gestapo officer who murdered Schulz in revenge for the shooting of his own protégée, a dentist called Löwe, by Landau.

Writer, graphic artist, literary critic. Together with Stanislaw Ignacy Witkiewicz and Witold Gombrowicz he brought about the rebirth of the artistic language in Polish literature. Literary works: Sklepy cynamonowe ("Cinnamon Shops"), Warsaw 1934, Sanatorium pod klepsydrą ("The Sanatorium under the Sign of the Hourglass"), Warsaw 1937.

BIBLIOGRAFIA - BIBLIOGRAPHY

- Proza, przedmowa A.Sandauera, oprac. listów J.Ficowski, Kraków 1964.
- Druga jesień, do druku podał i posłowiem opatrzył J.Ficowski, Kraków 1973.
- Księga listów, zebrał, opracował, wstępem opatrzył J.Ficowski, Kraków 1975.
- Listy, fragmenty. Wspomnienia o pisarzu, zebrał i opracował J.Ficowski, Kraków - Wrocław 1984.
- Opowiadania. Wybór esejów i listów, oprac. J Jastrzębski, Wrocław - Kraków 1989.
- Xięga bałwochwalcza, przygotował do druku i słowem wstępnym opatrzył J.Ficowski, Warszawa 1988.
- Ilustracje do własnych utworów, zebrał i opracował J.Ficowski, Warszawa 1992.

- Bruno Schulz 1892- 1942. Rysunki i archiwalia ze zbiorów Muzeum Literatury im. A.Mickiewicza w Warszawie, układ całości i tekst W.Chmurzyński, Warszawa 1992.
- Gombrowicz W., Twórczość Brunona Schulza, "Apel" nr 31, Dodatek Artystyczno - Literacki "Kuriera Porannego" 1938, nr 112.
- Sandauer A., Rzeczywistość zdegradowana.  Rzecz o Brunonie Schulzu.  "Przegląd Kulturalny" 1956, nr 31 [szkic wielokrotnie przedrukowywany, także jako wstęp do tomów opowiadań Schulza.]
- Ficowski J., Regiony wielkiej herezji.  Szkice o życiu i twórczości Brunona Schulza, Warszawa 1992.
- Speina J., Bankructwo realności.  Proza Brunona Schulza, Towarzystwo Naukowe w Toruniu.  Prace Wydz. Filologiczno- Filozoficznego, t. XXIV, z. 1, Warszawa - Poznań 1974.
- Wyskiel W., Inna twarz Hioba.  Problematyka alienacyjna w dziele Brunona Schulza, Kraków 1980.
- Bolecki W., Poetycki model prozy w dwudziestoleciu międzywojennym, Kraków 1996, roz. IV: Język poetycki i proza: twórczość Brunona Schulza.
- Jarzębski J., Czasoprzestrzeń mitu i marzenia w prozie Brunona Schulza, w: Powieść jako autokreacja, Kraków - Wrocław 1984.
- Lewi H., Bruno Schulz ou les strategies messianiques, Editions de la Table Ronde, Paryż 1989.
- Bruno Schulz. In memorium 1892- 1992, pod red. M.Kitowskiej - Łysiak, Lublin 1992.
- Czytanie Schulza.  Materiały międzynarodowej sesji naukowej „Bruno Schulz - w stulecie urodzin i pięćdziesięciolecie śmierci", pod red. J.Jarzębskiego, Kraków 1994.
- Panas W., Księga blasku.  Traktat o kabale w prozie Brunona Schulza, Lublin 1997.
- Bruno Schulz. New Documents and Interpretations, ed. by Cz.Z.Prokopczyk, New York 1999.

SKLEPY CYNAMONOWE

BIOGRAMY


OPRACOWANIE: MAREK ADAMIEC