WIRTUALNA BIBLIOTEKA LITERATURY POLSKIEJ
VIRTUAL LIBRARY OF POLISH LITERATURE

Bruno JASIEŃSKI
Dr Feliks Tomaszewski

Urodził się 17. 07. 1901 roku w Klimontowie pod Sandomierzem. Ojciec (Jakub Zysman) był prowincjonalnym lekarzem - okolicznych chłopów leczył przeważnie za darmo, matka - rodowe nazwisko: Modzelewska - zajmowała się domem.
Jasieński był redaktorem szkolnego pisma "Drugak", później przewodniczył zespołowi "Sztubaka"; przekładał bajki Kryłowa, przetłumaczył - ponoć udanie - Rękawiczkę Schillera. Uczył się w warszawskim gimnazjum im. Mikołaja Reja, edukację ukończył w Moskwie w 1918. Widział wypadki 1917 roku a I wojnę światową - przyczynę dalekiej wędrówki rodziny - określił mianem "rzezi światowej". W Moskwie zachwycił się egofuturyzmem Igora Siwieranina, ale chłonął także Majakowskiego, Chlebnikowa i Kruczonycha. W 1918 roku (srebrny medal na egzaminie maturalnym!) wraca do Klimontowa. W rodzinnym miasteczku - chłopi z okolic grają w założonym przez niego teatrze w Weselu Wyspiańskiego - gości krótko. Studiuje polonistykę, prawo i filozofię na Uniwersytecie Jagiellońskim. Spotkanie ze Stanisławem Młodożeńcem (poeta, współzałożyciel polskiego futuryzmu) i Tytusem Czyżewskim (współzałożyciel grupy "Formiści", zakochany w sztuce podhalańskiej malarz, poeta i dramaturg) zaowocowało zorganizowaniem futurystycznego klubu "Katarynka" (1919).
Rok 1921 to czas - przesyconych poetyką ulotki i plakatu - manifestów. W słynnej "Jednodniówce futurystów" ukazują się: Manifest w sprawie poezji futurystycznej i Do narodu polskiego w sprawie natychmiastowej futuryzacji życia.

W 1921 roku w Warszawie wychodzi tom poetycki But w butonierce, w 1922 roku w Krakowie pojawia się Pieśń o głodzie, w 1924 w Warszawie wychodzi - tworzona wspólnie z Anatolem Sternem - Ziemia na lewo.
Następnie wyjeżdża do Paryża.
W 1928 roku "L’ Humanité" drukuje odcinki powieści Jasieńskiego - autor jest w tym czasie członkiem Francuskiej Partii Komunistycznej i założycielem objazdowego teatru w stolicy Francji - zatytułowanej Palę Paryż". Utwór jest odpowiedzią na pamflet P. Moranda Palę Moskwę (nowela ze zbioru Swawolna Europa).
Władze francuskie zareagowały szybko - Jasieński zostaje wydalony z Francji. Nie chcą go Belgowie, nie chcą go mieszkańcy Luksemburga. Chwilowo mieszka we Frankfurcie nad Menem, po czym - cofnięto nakaz ekstradycji - wraca do Francji, by zostać z niej powtórnie wydalony. W 1929 roku dotrze do ZSRR, gdzie osiada na stałe. Zaczyna pisać po rosyjsku, przyjmuje obywatelstwo radzieckie, wstępuje do WKP(b), zaczyna działać w RAPP. Odwiedza Taszkient, Samarkandę, Bucharę. Pracuje dużo. Jest redaktorem polskiego pisma "Kultura Mas", jest członkiem kolegium redakcyjnego wychodzącej w czterech językach "Literatury Międzynarodowej", zostaje członkiem zarządu Związku Pisarzy Radzieckich.
W 1937 Jasieński zostanie aresztowany, oskarżony i skazany na piętnaście lat obozu. W drodze na zesłanie dopadnie go tyfus i Jasieński przepadnie - prawdopodobnie  w 1939 roku - w pomroce dziejów.

Wedle jednej z wersji, Bruno Jasieński miał umrzeć 17 września 1938 roku, w tym samym obozie, w którym konał Osip Mandelsztam; dwu umierających poetów dzieliły tylko druty zony.

Born on 17 July 1901 in Klimontów near Sandomierz. His father (Jakub Zysman) was a provincial doctor - he rarely charged the local farmers for treatment; his mother (née Modzelewska) looked after the household.
Jasieński was the editor of a school gazette "Drugak", later the leader of a group named "Sztubak"; he translated Krylov’s fables and Schiller’s "The Glove" (reportedly well). A student of the renowned Mikołaj Rej secondary school, he completed his education in Moscow in 1918. He witnessed the events of 1917 and dubbed the First World War I - the reason for the emigration of his family -  "world slaughter". Enchanted by Igor Sivieranin’s ego-futurism in Moscow, he also engrossed himself in the works of Mayakovsky, Chlebnikov and Kruczonych. In 1918 Jasieński, having passed his final examinations with a silver medal,  returned to Klimontów. He organised the staging of Wesele ("The Wedding") by Wyspiański, casting the local farmers in the play, but he only stayed in  his home town for a short time before going on to study Polish philology, law and philosophy at the Jagiellonian University in Kraków. As a result of a meeting with Stanisław Młodożeniec (a poet; the founder of Polish futurism) and Tytus Czyżewski (a co-founder of the group of Formists, painter, poet and playwright, lover of the Tatra mountain art), a futuristic club named "Katarynka" was founded in 1919.
With the year 1921 came the time of manifestos, pervaded with the poetics of the leaflet and the poster. The famous "Jednodniówka futurystów ("Futurists’ Daily") published "Manifest w sprawie poezji futurystycznej" ("The Manifesto Regarding Futuristic Poetry") and "Do narodu polskiego w sprawie natychmiastowej futuryzacji życia" ("To the Polish Nation on the Immediate Futurisation of Life").
In 1921 a volume of poems entitled "But w butonierce" was published in Warsaw, followed by "Pieśń o głodzie" (Kraków, 1922) and an item co-written with Anatol Stern "Ziemia na lewo" (Warsaw, 1924). 
Shortly afterwards Jasieński moved to Paris.
In 1928, when the author was a member of the French Communist Party and ran a street theatre in the capital of France, episodes of his novel entitled "Palę Paryż" ("Burning Paris") were published in "L’Humanité". The novel was meant as a response to the pamphlet by P. Morand entitled "Burning Moscow" (a story from the volume entitled "Playful Europe").
The reaction of the French authorities came quickly - Jasieński was expelled from France. Not admitted to Belgium and Luxembourg, he stayed in Frankfurt am Main for a while and - when the extradition order had been withdrawn - returned to France only to be expelled once more. In 1929 Jasieński reached the Soviet Union, where he settled for good. He started to write in Russian, adopted Soviet citizenship and joined the Great Communist Party of Bolsheviks and the Russian Association of Proletarian Artists. He travelled to Tashkent, Samarkand and Bukhara and worked intensively: apart from editing the Polish-language magazine "Kultura Mas" ("The Culture of the Masses") and co-editing the "International Literature" periodical (published in four languages), he was also an executive member of the Union of Soviet Writers.
In 1937 Jasieński was arrested, charged and sentenced to fifteen years in a labour camp. On the way to exile he contracted typhus and died, presumably in 1939. 

According to one of the versions, Bruno Jasieński supposedly died on 17 September 1938, in the same camp where Osip Mandelstam perished; in the last days of their lives the two poets were separated only by the wires of their zones.

BIBLIOGRAFIA - BIBLIOGRAPHY

Poezja Poetry:
But w butonierce, Warszawa 1921. Pieśń o głodzie, Kraków 1922. Ziemia na lewo, Warszawa 1924. Słowo o Jakubie Szeli, Paryż 1926.
Proza Prose: Nogi Izoldy Morgan, Lwów 1923. Palę Paryż, Moskwa 1929.Człowiek zmienia skórę, Moskwa 1932.Zmowa obojętnych, Warszawa 1962 (pierwodruk w "Nowyj Mir" z 1956r.).
Utwory dramatyczne Plays:Rzecz gromadzka, Moskwa 1930.Bal manekinów, Moskwa 1931.

E. Balcerzan, Styl i poetyka twórczości dwujęzycznej Brunona Jasieńskiego, Wrocław 1968.
A.     Stern, Bruno Jasieński, Warszawa 1969.
M. Stępień, Od anarchizmu futurysty do rewolucji społecznej - Bruno Jasieński /w:/ Prozaicy dwudziestolecia międzywojennego, pod red. B. Farona, Warszawa 1974.
J. Sawicka, "Na skrzyżowaniu dwóch wrogich epok" - Bruno Jasieński /w:/ Poeci dwudziestolecia międzywojennego, pod red. I. Maciejewskiej, t. 1, Warszawa 1982.

POEZJE - POETRY

BIOGRAMY


OPRACOWANIE: MAREK ADAMIEC