WIRTUALNA BIBLIOTEKA LITERATURY POLSKIEJ
VIRTUAL LIBRARY OF POLISH LITERATURE

Felicjan Medard FALEŃSKI
Dr Marek Adamiec

Urodzony 5 czerwca 1825 w Warszawie w zubożałej rodzinie szlacheckiej. Jego ojciec Józef, sędzia Sądu Najwyższej Instancji był bliskim współpracownikiem Nowosilcowa. Po śmierci matki lata dziecinne spędził u rodziny w Poznańskiem. Po powrocie do Warszawy uczył się pod kierunkiem Karola Balińskiego i zdał egzamin do klasy trzeciej gimnazjum. Był kolegą Cypriana i Ludwika Norwida, Włodzimierza Wolskiego. Na początku lat czterdziestych uczestniczył w tajnych zebraniach uczniowskich, uniknął aresztowania dzięki nieobecności w Warszawie; w latach 1843-1844 uczęszczał na Kursa Prawne, należał do tajnego kółka prawników; po wykryciu tej organizacji uciekł do Prus Wschodnich; rychło jednak powrócił do Warszawy i podjął pracę w Bibliotece Zamoyskich. W roku 1846 odbył pieszą wędrówkę po Galicji. Przez pewien czas przebywał w Szczebrzeszynie, nastepnie w sielcu na Wołyniu, gdzie miał uporządkować bibliotekę Czackich. Tu poznał Józefa Korzeniowskiego. Po powrocie do Warszawy często gościł w salonie literackim Łuszczewskich. W 1853 przebywał w Radomiu, następnie przyjął posadę nauczyciela w Sandomierskiem. W roku 1855 powrócił do Warszawy i zajął się działalnością literacką. W czasie powstania styczniowego sympatyzował ze stronnictwem Czerwonych. W 1869 przez Kraków wyruszył na jedyną podróż za granicę, odwiedził Pragę, Wiedeń, Drezno, Wrocław. Zmarł w Warszawie 11 października 1910.

Prowadził obfitą korespondencję z Józefem Ignacym Kraszewskim i Karolem Estreicherem. Był mężem Marii Trębickiej, której niefortunnie oświadczył się Cyprian Norwid po odrzuceniu przez Marię Kalergis.
Uprawiał krytykę literacką, zapoznał publiczność polską z twórczością Edgara Allana Poe, przekładał powieści Viktora Hugo, a także poetów antycznych. Jako poeta zadebiutował (posługując się kryptonimem ze względu na osobę ojca) tomikiem Kwiaty i kolce (1856), nastepnie wydał tom Sponad mogił (1870). Tom Odgłosy z gór (1871) wprowadził do poezji polskiej przyrodę tatrzańską; szczególne miejsce w twórczości Faleńskiego zajmują przez lata pisane Meandry, nawiązujące do tradycji epigramatu. W 1893 ukazały się Pieśni spóźnione, w rękopisie pozostały Melodie z domu niewoli. Faleński bez powodzenia próbował swoich sił w dramaturgii; farsy komediowe były drukowane w prasie warszawskiej, znajdując swoje dopełnienie w humoreskach.

Born in Warsaw on 5 June 1825 to a family belonging to the  impoverished nobility. His father, Józef, a Supreme Court Judge, collaborated closely with Nowosilcow. After the death of his mother he spent his childhood with his family in the region of Poznań. Having returned to Warsaw, he studied under the guidance of Karol Baliński and passed the entrance examination to the third class of secondary school. A friend of Cyprian and Ludwik Norwid and Włodzimierz Wolski, Faleński participated in secret student meetings and only managed to avoid being arrested by staying out of Warsaw. In the years 1843 – 1844 he attended Law Courses and was a member of a secret circle of lawyers. The uncovering of the organisation forced Faleński to escape to East Prussia. After a short time the author returned to Warsaw and took up a position in the Zamoyskiis' Library. In 1846 he went on a hiking tour around Galicia. For a while he stayed in Szczebrzeszyn and then in Sielec in Wołyń, where he was supposed to restore order to the library of the Czacki family. It was there that he met Józef Korzeniowski. After his return to Warsaw Faleński was a frequent guest in the literary salon of the Łuszczewskis. In 1853 he went to Radom, then was offered a teaching post in the district of Sandomierz. In 1855 he came back to Warsaw and took up writing. During the January Uprising (1863/1864) he was a supporter of the radical faction, so-called the "Reds". In 1869 he set off on his only foreign journey; going via Kraków he visited Prague, Vienna, Dresden and Wrocław. The author died in Warsaw on 11 October 1910.

Faleński conducted a copious correspondence with Józef Ignacy Kraszewski and Karol Estreicher. His wife was Maria Trębicka, to whom Cyprian Norwid proposed unsuccessfully after he had been rejected by Maria Kalergis.

He was a literary critic; he introduced the work of Edgar Allan Poe to Polish readers and translated Victor Hugo’s novels as well as ancient poems. His poetic debut was a volume entitled Kwiaty i kolce ("Flowers and Thorns") (1856), published under a pen name in consideration of his father This was followed by Sponad mogił ("From above the Graves") (1870). The volume Odgłosy z gór ("Echoes from the mountains") (1871) introduced the motif of the Tatra landscape to Polish poetry. The item of special importance in Faleński’s output is the poem Meandry ("Meanderings"), which brought back the tradition of the epigram. In 1893 Pieśni spóźnione ("Belated Songs") was published; Melodie z domu niewoli ("Melodies from the House of Slavery") remained unpublished. Faleński also experimented unsuccessfully with dramaturgy; his humorous farces, complemented by comic sketches, were published in Warsaw newspapers.

BIBLIOGRAFIA - BIBLIOGRAPHY

- F. Faleński, Wiersze wybrane. Oprac. M. Grzędzielska, Warszawa 1961.
- F. Faleński, Wybór utworów. Oprac. M. Grzędzielska, Wrocław 1971.
- Felicjan Medard Faleński, Obraz Literatury Polskiej XIX i XX w. Seria. IV, t.1.
- T. Mikulski, Meandry, W tegoż: Spotkania wrocławskie, Kraków 1954.

POEZJE - POETRY

BIOGRAMY


OPRACOWANIE: MAREK ADAMIEC