KRÓCIUSIEŃKA 
od STWORZENIA Świata aż do Narodzenia Pańskiego 
CHRONOLOGIA

Rzeczy innych cale potrzebnych, drugich przedziwnych WYRAŻAJĄCA SERIEM

NB. Przestrzegam, że Authores w Chronologii, Anatomii i Botanice niezgadzają się; zaczym proszę ich, i mnie nie censurować.

Roku od stworzenia świata

ADAM i EWA od BOGA Kreowani ex limo terrae Roku ............  1

POLIGAMIA, albo Wielożeństwo wzięło originem od Lamecha, mającego ADĘ, a po tym SELIĘ żony Roku ...............  2

Pierwszy na Świecie ADAM Zwierzętom i wszystkim rzeczom podawał imiona ...........  2

Pierwszy na Świecie urodził się KAIM .......  6

Pierwszy z Ludzi, Primogenita, albo Pierwiastki Owiec swoich BOGU Ofiarował i oddał ABEL, Pierwszym tenże był Oraczem, Pierwszy Owiec Pasterzem, Pierwszy z Ludzi umarł .............  130

Pierwszej na Świecie Wojny authores Kaima Potomkowie   ...................  461

HENOCH przeżywszy lat 365 do Raju przeniesiony ...  922

ADAM Mundo Coaevus, Rówieśnik Świata, to jest mający lat 930 umarł ...............  930

NOE Patryarcha urodził się ............  1056

W też czasy za Noego byli Olbrzymi, Gigantes autem erant super terram in diebus illis. Gen. 6, to jest około Roku ...  1536 

NOE pierwszy Wino sadził, tłoczył i nim podpił sobie......  1671

Za Noego Potop Świata z deszczów 40 dni, 40 nocy padających, 15 łokciami nad najwyższe góry podniesiona woda, mający dni 375 był Roku .........  1656

ESUS CARNIUM, nastał po Potopie ......  1685

SALE spłodził Hebra, od którego Hebrajski język ...  1753

Pierwszy Dział Krajów Świata stał się na trzech Noego Synów, to jest na Sema Azya, na Chama Afryka, na Jafeta Europa ...............  1788

Wieża Babylońska poczęła się murować .....  1909

Abram, to jest Pater Excelsus urodził się z Tary, Antenat i Ociec Messyasza CHRYSTUSA obiecanego .................  2039

Abram Obrzezany, od tych czas Abraham, to jest Pater mullitudinis zwany. A tak tego Roku Lex Circumcisionis jest wniesiona. . . . . . .  2138

Melchisedech pierwszy na Świecie Kapłan i Król . . .  2118

Izraelitowie poszli do Egyptu z Jakubem i całą Familią Roku ...........  2288

Ciż Izraelitowie wyszli z Egyptu Roku ........  2513

Gdzie nota, że choć Pismo Ś. mówi, że 430 lat bawili w Egypcie Izraelitowie, tedy rozumieią Ojcowie Święci przez te lata całą ich Peregrynacją, nie tylko Egypską.

PASCHA Żydowska, inaczej Pasche, instituitur i Baranka pożywanie Roku. ......  2544

Pierwsze obchodzenie Anni Sabbatici, to jest co siedm lat pauzowanie od Orania i Siania (aby też i ziemia Sabbatizet) było ..........  2595

Ilium albo Troia, założona od Troesa ........  2600

Ilium spalone od Greków .... ......  2800

Pierwsze Anni Jubilaci obchodzenie, to jest co lat 50, alias po leciech siedm (kiedy  pauza i odpoczynek był od BOGA pozwolony, w której sobie Izraelitowie długi darowali i Possesję oddawali) było ..............  2637

Debbora Prorokini, nad Mężów Heroina, Judicabat Populum & sedebat sub palma, na Górze Ephraim Sądy odprawując . .  2760

Homerus Poeta urodził się .............  2900

Sauł oślic szukający, od Samuela Proroka na Króla namazany ........  2961

ARKA Pańska od Filistynów wzięta, Dagona Bożka skruszyła, 50 tysięcy Betsanitów trupem położyła (nie uczciwie patrzących na nie) i Ozę Kapłana . . ...  2939

Salomon od BOGA wziął Mądrość i Bogactwa ....  3022

Salomon założył Dom Boży .......  3023

Salomon rzucił fundamenta na Bałwochwalnicę Bożków Metres swoich ........  3054

W Królestwo Izraelskie Bałwochwalstwo wprowadził Jeroboam Król, Syn Salomona .......  3061

Aza Król też zniósł Bałwochwalstwo, jako Bogobojny ........  3080

ELIASZ, Prorok Wielki, ognistym wozem wzięty do Raju .......  3139

JOAS lat siedm tylko Wieku swego mając, Królom uczyniony .........  3157

Romulus, Fundator Rzymu, urodził się Teste Kirchero  3214 

Amos Prorok Dziesięciu Pokoleniom za lat 659 niewolę obiecuje ..........  3249

Rzym od Romulusa założony ...........  3230

Tenże Rzym według Varrona inakszej supputacji wziął swoje fundamenta Roku od Stworzenia Świata 3251. dnia 21. Kwietnia przed Narodzeniem Pańskim 749

Jeruzalem od Chaldejczyków wzięta i Królestwo Judzkie lat 485 stojące, upadło ..........  3446

Septuaginta Hebdomades Daniela Proroka nastały przed Chrystusem laty 453 albo według Drugich 555. Nie co inszego są, tylko siedmdziesiąt tygodni lat, alias 490, po których skończonych, obiecuje BÓG Danielowi wyzwolenie Świata z Niewoli grzechu, śmierci i czarta przez Messyasza CHRYSTUSA, Et ungatur Sanctus Sanctorum; Danielis 9. Zdaje się Autorom, że zaczęte te Hebdomades Roku ...............  3393

Dom Boży, który stał lat 424, od Nabazardy spalony . .  3447

Taż Swiątnica Boża po wyściu z Niewoli Izraelitów restaurowana  ......  3518

PLATO Filozof, nazwany Divinus (Teste Kirchero) urodził się ................. 3615

ARISTOTELES, Princeps Philosophorum, urodził się, Teste eodem ............  3565

Alexander Wielki, Król Macedoński, Helluo Regnorum, urodził się .........  3595

Alexander Wielki Daryusza Króla Perskiego zwyciężył, sto tysięcy Piechoty, Jazdy dziesięć tysięcy zbiwszy, a z ludzi Alexandra Wielkiego pieszych padło Żołnierza 300 a Jazdy 150. Wiktorya ta była ...... 3721

Alexander Wielkie umierając między swoich Państwo podzielił Roku od Stworzenia Świata . . . .  3731

PTOLOMAEUS Philadelphus, Król Egypski, chcąc prawdy dociec in rectitudine Biblii Septuaginta duos Tłumaczów zebrawszy z Dwunastu Pokolenia, z każdego po sześć najmędrszych, i osobno ich każdego zamknąwszy, kazał im tłumaczyć Pismo Święte; factum, że jakby uno Ore & Calamo napisali, tak się zgodzili w Interpretacji, około Roku .......... 3837 a przed Narodzeniem Pańskim 279.

CHRONOLOGIA, albo KRONIKI DRUGIE osobliwsze Rzeczy i Ewenta wyliczające. 
Od Rewelowanego Światu Zbawienia, alias od CHRYSTUSOWEGO Narodzenia aż do naszych czasów.

Podczas Narodzenia Pańskiego na całym Świecie pokój wieku pierwszego. Tegoż Roku popis całego Świata z rozkazu Augusta. Gdy do Egyptu uchodził CHRYSTUS z MARYĄ i JÓZEFEM, Drzewo Brzoskwiniowe nakłoniło się, tak zawsze po tym stojąc, chorym, liściem swoim medendo. Wchodzącemu zaś do Egyptu samego wszystkie Bałwany padły in adorationem. O tej adoracji testantur Athanasius, Origenes, Eusebius, Baronius. Co się działo wieku pierwszego; w krotce po Narodzeniu Pańskim.

Tegoż Wieku Roku Pańskiego 20 w Azji Miast 13 upadło trzęsieniem ziemi. W Mieście Fidewatów Amphitheatrum zawaliwszy się, 50 tysięcy ludzi to pobiło, to pokaleczyło, Roku Pańskiego .......  28

Pan CHRYSTUS list pisał do Abagara; Króla Edessy, Roku ..........  31

MATEUSZ Ewangelista pierwszy, swoją napisał Ewangelię Roku Pańskiego ...   41

Symbolum, albo Skład Apostolski wydany Roku . . . . 42

Imię Chrześcijan urodziło się w Antiochii Roku .....    43

Pierwsze Koncilium złożone w Jeruzalem przez SŚ. Apostołów .......  48

Anneusz Seneka, Hiszpan Filozof, skryty Uczeń Chrystusów (ut supponitur) puszczeniem krwi w Wannie z rozkazu Nerona umarł, Roku  . .   56

Tegoż wieku Tytus zburzył Jerozolimę, wygubiwszy Żydów jedynaście kroć sto tysięcy, a w Niewolę zabrawszy dziewięćdziesiąt i siedm tysięcy, Roku ....    72

Nero, chcąc sobie Troi reprezentować incendium, Rzym zapalić kazał, Roku Pańskiego, Teste Jacobo Gvalcerio Soc. Jesu .............    66

Pantheon, Kościół Bogów w Rzymie Piorunem spalony, Roku .................. 112

Wieku Pierwszego Niedzieli obserwowanie postanowione, Suchedni czworo pościć przykazano, Domek Nazaretański Najświętszej Panny w Kościół zamieniony od ŚŚ. Apostołów, Obrazów Najśw. Panny malowanie i szanowanie tegoż wieku wniósł Ś. Łukasz. Liturgii, albo Mszy Świętej odprawowanie szerzyło się. Wody Święconej usus bardziej ustanowiony od Alexandra Papieża, około Roku ........  132

Thelesphorus Papież trzech Mszy celebrationem na Boże postanowił Narodzenie, Roku Pańskiego .....  147

Święta HELENA, Konstantyna Wielkiego Matka, Drzewo Krzyża Ś. Znajduje, Roku Pańskiego . ...... 225

Rzym od Założenia swego Rok tysiączny celebrował, Roku .................  294

Konstantyn Wielki przeciw Maxencyuszowi idąc, na Niebie widział Krzyż jasny z słowami: In hoc Signo vinces, dlatego Chorągwie, Tarcze, szyszaki Krzyżem Ś. poznaczył i otrzymał Wiktorię z Maxencyusza, sto tysięcy jego zniósł Wojska, swego człeka i jednego nie straciwszy, Maxencyusz w Tyber się wrzucił Roku Pańskiego ................  312

Symbolum Ś. Athanazego alias Skład Wiary o ŚŚŚ. TRÓJCY onże sam skomponował i napisał roku ..........  340

U Atrebatów w Francji wełna z deszczem padała, Roku  371

W Carogrodzie tak wielki Grad padał, że ludzi zabijał, Roku ...............  379

Julianus Cesarz Apostata na Wojnie Perskiej zraniony, krew ku Niebu swoję rzucając, mówił: Vicisti Galilaee, vicisti, Chrystusa temi słowy bluźniąc roku ....  363

Na Insule Rhodus, w Mieście Gaza, gdy była Processya z Krzyżem, Bałwan Wenery na śród Miasta stojący obalił się z pobiciem kilku ludzi. Do tej Venery modliły się Damy, za których iść mieli Mężów, i przez sen były informowane, R. ...........  401

W wschodnim Państwie we Wsi Meltina, w Lilibei Krainie, na górach w lasach w małym Kościółku do Chrzcielnicy woda na Wielkanoc przychodziła, choć tam żadnego nie masz strumyka; ale że się Grecy omylili w czasie Celebrowania Wielkiej Nocy, ta Woda nie pokazała się, aż innego dnia, Teste Baronio, Roku ..................  417

TRISAGIUM, to jest Pieśń Trój Święta Sancte DEUS, Sancte Fortis, Sancte & Immortalis, Miserere nostri wzięło stąd początek. Za Cesarza Teodozyusza i Patryarchy Procha, czyli Patrokla, ciężkie było w Carogrodzie trzęsienie Ziemi, którym 57 Wież obaliło się. Ludzie z Miasta wyszli na przedmieścia. Wtem dziecię z między nich porwane na obłoki, i znowu spuszczone, oznajmiło, że w Niebie te namienioną śpiewaną słyszało Piosnkę, które jeno śpiewać nabożnie poczęli, trzęsienie ustało Ziemi. Dziecię umarło owe, jako świadczą Marcellus, Nicephorus, Damascenus, Baronius. Działo się Roku ...  446

ARKADYUSZ Cesarz gdy szedł na Persów, na szatach Wojska jego Krzyże się pokazały, tegoż Wieku.

W Carogrodzie Malarz jeden CHRYSTUSA Pana gdy chciał namalować jak Jowisza, ręka mu uschła, stało się około Roku ...............  450

ZENO Cesarz, piany, od Żony swojej Aryadny żywo pogrzebiony, Roku ......  491

OLIMPIUS w łaźni bluźniąc ŚŚŚ. TRÓJCĘ, oczywiście ognistym z Nieba postrzałem zabity, Roku . . . . .  503

Baroniusz zaś ten cud kładzie sub Anno .......  494

ADRYANUS, Biskup Carogrodzki, inną cale formą od Katolików gdy chrzcić zamyśla ludzi, woda z Krzcielnicy zniknęła, Roku ............    506

W Dardanii, Azyatyckiej Prowincji, alias w Troi Królestwie, 24 Miast trzęsieniem Ziemi upadło, a dwieście się zapadło, Roku ........  518

W Turonie Mieście Francuskim gdy chleb krajano, krew się z niego lunęła, Roku ............  583

W Francji jednego szalwierza czart opętał, gdy w lesie drwa rąbał. Ten czynił się Chrystusem, futura opowiadał, chorych leczył, złoto, srebro, dane sobie ubogim rozdawał. Przybrał sobie Żonę Maryę. Biegli do niego Świeccy i Duchowni, mając go za Proroka. Zabity po tym, a żona jego Czarnoxięstwa i zdrady odkryła, roku ..........  595

Mahomet Niezbożny urodził się w Arabii, w Mieście Mesze, R.. .................. 597

REGINA Caeli Letare skomponowane od Ś. Grzegorza Papieża, Roku Pańskiego  590

Tegoż Roku Litaniae Maiores na Fest Marka Świętego, od tegoż Grzegorza Papieża uchwalone.

Cezarea, Królowa Perska, przybyła z Mężem do Konstantynopola, mając z sobą 40 tysięcy Wojska, gdzie wszyscy Wiarę Świętą przyjęli Chrześcijańską, około Roku .................... 683

Wieku siódmego Herakliusz w Afryce przywitany Cesarzem, Obrazami CHRYSTUSA Pana, Matki Najświętszej uzbrojony, je mając z sobą, Fokę Nieprzyjaciela zwyciężył na Morzu. Tychże czasów od Kozdroasza, Króla Perskiego, powtórnie zaczepiony, poleciwszy Wojsko swoje Aciei Castrorum Ordinatae, to jest Matce Najświętszej, znaczną odniósł wiktorię. 

Bazylisz, Cesarz Wschodni, udanego mając Syna Leona, przez Santabarena Czarnoxiężnika, jakby on zabić miał Ojca, i że na to żelazo nosił w obuwiu, na polowaniu (a te było na zwierza nagotowane) wsadził do więzienia, w tym Panów solennych traktował bankietem, podczas którego Papuga wyraźnie, wymówiła: Heu! Heu! Leo. Czym przestraszeni Goście, instancjowali do Cesarza za Leonem, działo się to koło Roku .....  886

Było Koncylium w Akwizgranie, na którym uczynioną konfirmacja wszystkich Donacji Kościołowi Rzymskiemu od Karola Wielkiego, Pipina i Ludwika poczynionych, która Donacja po tym in Jus Canonicum inferowana, Roku ...... 816

W Francji extraordynaryjnej wielkości grad spadłszy, wielu ludzi i bydła pozabijał. W ten czas że bryła z obłoków lodu upadła na ziemie, na stóp 15 długa, na 6 stóp szeroka; a na dwie stopy gruba, Roku ............ 824.

W Brixii Mieście, w Włoszech, całe trzy dni krwawy deszcz padał, Roku Pańskiego .........  869

W Anglii, w Mieście Wintonia, Krucyfix przemówił podczas Koncylium, Roku Pańskiego ........  975

W Niemczech na obłokach Wojska ogniste widziano, aliści wkrótce Grecy wyszedłszy, Apulię i Kalabrię wzięli, R. P. ............ 979

JAN XIII Papież, Dzwon wielki in Laterano gdy na Wieżę podnoszono, przeżegnał, stąd powstała Ceremonia Benedicendi campanas, Roku Pańskiego ............  966

Z Rusi zebrawszy się Wojska z Tatarami i Bułgarami na trzykroć sto trzydzieści tysięcy za Jana Zemiski, Cesarza Greckiego, na Carogród uderzyli; ale rozproszeni, a Król Bułgarski Borys wzięty w niewolą, Roku Pańskiego ..................  971

Antiphonę Salve Regina Ś. Piotr Biskup Kompostellański w Hiszpanii skomponował. R. P........  959

W Francji z deszczem Pszenica i rybki padały. R. P. .......  990

Antiphona Alma Redemptoris Mater złożona, około R. P. ..........  1031

W Xiężycu pokazał się Krzyż w pośrodku, Teste Ravisio, R. P. .................. 1157

Za Wodza Dominika Michała Weneta Morze na dwie mili krwią było zafarbowane, jako świadczy Książka Gladius contra Turcas Roku Pańskiego   .................  1124

W Paryżu Młodzian spowiadając się, gdy z płaczu i łkania grzechów wyrazić nie mógł, z rady Spowiednika napisał, a gdy czytać dla płaczu nie może, oddaje kartę Spowiednikowi, a ten zmazane na niej serdecznym żalem widzi grzechy, Teste Caesario, Roku .....  1191

Na Niebie pokazało Się pięć Xiężyców, jeden w pośrodku Nieba między Gwiazdami, a cztery od czterech Części Świata, Teste Kwiatkiewicz, Roku ...... 1200

Hrabia Namurceński, Filip, przed czterema Opatami czyni Spowiedź z takim płaczem, że Opatów rozkwilił; na końcu powróz włożywszy na szyję sobie, prosił, by go po ulicach włóczyli, mówiąc: Żyłem jako pies, słuszna, abym jako pies umierał, Teste Caesario, Roku Pańskiego ..................  1218

Od Albigensów Heretyków głowy mając ucięte sześciu Dominikanów na Wojnie, też głowy swemi rękami do Klasztoru zanieśli, Teste Kwiatkiewicz, R. P. ...........  1229

Słońce tak się było zaćmiło w same południe, że Gwiazdy jak w Nocy widać było, Kwiatkiewicz Testis, Roku............  1239

W Kremonie Mieście Włoskim w Klasztor Świętego Gabriela, gradu sztuka wpadła, na której Krzyż i Twarz CHRYSTUSA była wyobrażona i JESUS Nazarenus napisano. Gdy się ten Lód topił, kroplami ślepy uzdrowiony; Vincentius Histor. lib. 30. Roku ..........  1240

HUGO Kardynał Zakonu Kaznodziejskiego, admirande pracowite Opus, to jest Bibliorum concordantiam, z pomocą piąciuset Mnichów skoncypował, to jest ile jest słów wszystkich w Starym i Nowym Testamencie, i ile razy położone, wszystkie, przez Alfabet rozłożył, Księgę, Rozdział, Wiersz, specyfikując, R. P. .........  1250

W Toletańskim Powiecie w Hiszpanii, rozprzestrzeniając Żyd winnicę swoję, w skale znalazł Księgę z kart drzewianych pisaną po Łacinie, Grecku, Hebrajsku, inter caetera było: Syn się Boży narodzi na Świecie z Panny MARYI; i ucierpi za Zbawienie ludzkie. Żyd ten nawrócił się z całym domem. Roku Pańskiego . ...........  1260

Matylda, Hrabina Olendcrska, naśmiewając się z ubogiej Białogłowy z Dwojgiem dziećmi żebrzącej, tyle porodziła dzieci, ile dni w Roku, to jest 365, które razem chrzcił na tacy Otto Biskup Trajektański, dawszy Mężczyznom Imię Jana, a Białogłowom Elżbiety, Teste Kwiatkiewicz, R. P. .............   1275

W Włoszech trzęsieniem Ziemi 70 Miast zapadło się, jako świadczy Długosz Roku Pańskiego 4 Aprilis ....  1279

Alexander Król Szkocki, w tańcu na weselu swoim z drugą żoną swoją, widział jasnokościstego bez ciała umarłego, że kończył koło taneczne, a Królowi śmierć wkrótce prognostykował, jakoż tegoż Roku kark złamał R. P.   ................  1296

W Anglii na Synodzie Prowincjalnym Wielki Piątek i Dzień Zaduszny Święcić jak największe Święto postawiono, R. ...............  1328

Student w Lubece zasnąwszy, siedm lat spał, Kwiatkiewicz, R. P. ...............  1376

Na Morzu Holenderskim do Batawów Monstrum na kształt Niewiasty przypłynęło, złowione; chlebem, mlekiem żyło, przędło, Krzyż Święty czyniło, między ludźmi chowane, po kilku lat umarło, Roku ..............  1403

Alphonsus Tostatus Biskup Abulenski, od Mądrości i Nauki Miraculum Mundi nazwany; Ecce Stupor Mundi qui scibile discutit omne. Tomów 14 na Ś. Pismo napisał, R. .............  1442

Jan Huniades Wojewoda Siedmigrodzki, wielki Turków Wojennik, umarł Roku Pańskiego ........  1456

Mahomet II wziął Konstantynopol 27 Maja na Zielone Święta, Roku Pańskiego ...........  1453

SIXTUS IV nakazał Fest Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Panny obserwować, Mszę Świętą i pacierze i naznaczywszy, przeciwnych tej Sentencji wyklinając...........  1476

W Anglii nastała była choroba, in spatio 24 godzin ludzi zarażająca, Sudor Anglicus nazwana, Thaunus lib. 6. Roku ...........  1486

Biblia na Rozdziały podzielona. Roku 1240 na wiersze, Roku 1516 Jutstinianus Codx; alias Prawo Świeckie, dokończone Roku 529, promulgowane roku ...  1533

Za Pawła III Papieża znaleziony Grób Tullioli, Córki Cicerona, i Lampa czyli Kaganiec gorejący lat 1500 (jako się miarkowali, od jej śmierci do życia tego Papieża) Roku Pańskiego, Teste Szentywani ............  1534

Concilium Tridenckie skończyło się Roku 1563, trwało lat 18, które zaczęło się Roku .........  1545

Carogród przez 4 Miesiące trzęsieniem ziemi był kołatany, Roku Pańskiego ............  1546

W Niemczech Niewiasta opętana była od Dwunastu tysięcy sześćset diabłów, od nich przez Exorcystów uwolniona, R. ............   1583

W Sycylii trzęsienie ziemi w kwadransie zawaliło Miast 50, Wsi 100. Roku .........  1585

Hiszpani Zelantes o przyczynienie Honoru Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Panny, sprawili obicie taxowane 80 tysięcy Czerwonych złotych, złotem tkane; na którym kamieniami drogiemi wyrażone były litery: Beata Virgo Concepta est sine peccato, stało się to około Roku ..........  1621

W Francji, Niemczech, Polszcze, Węgrzech, taka zaraza była powietrzna, że ledwie trzecia część ludzi została, Roku ........  1623

Karol XII Król Szwedzki, audens plurima, w Norwegii w oblężeniu Miasta Fridenball zginął, R. P. .........  1718

Zajęte Powietrze, trwało lat 50 na cały Świat, Roku .............  1644 

W Włoszech, Anglii, Hibernii, owszem w całej Europie głód taki afflixit ludzi, że szczury, koty, własne dzieci na pokarm brali, trupów jedli Roku . ............  1639

W Włoszech było Dziecię siedmiu letnie, wszystkie języki umiejące, de omni scibili odpowiadające mądrze, a to działo się arte magica, bo miało Czarnoxiężnika Pedagoga  ................  1645

Traktaty Karłowieckie, to jest pod Karłowiczem w Sklawonii między Leopoldem Cesarzem i Portą Othomańską zaszły, Roku Pańskiego ..........  1699

Pierwszym Królem Pruskim dopiero Kreowanym z konsenscm Leopolda Cesarza i Monarchów Europejskich Fryderyk III Margraff Brandeburski, Roku ....  1701

W Neapolitańskim Królestwie, w Mantuańskim i Medyolańskim Xięstwach, w same Zapusty trzęsieniem ziemi około 60 Miast obaliło się, Roku ......  1703

Traktaty Alt Rastadzkie, alias w Alt Rastadzie Mieście Saskim; między Najjaśniejszym Augustem II Polskim, i Karolem XII Szwedzkim Królami stanęły, R. P. ...........  1706

Traktaty Pokoju Passerowickie w Serbii, między Cesarzem, Porta i Wenetami stanęły, Roku ......  1718

Wieku Siedmnastego wystawienie Kolumn ku czci Matki Najświętszej, od Pobożności Austryaków wprowadzone w Imperium, którego Autorem Ś. JAKUB Apostoł, zdaje się być w Hiszpanii wkrótce po śmierci Chrystusowej.

 

POWIETRZE I GŁÓD W POLSZCZE

POWIETRZE zaś było tych lat ciężkie w Polszcze: 1205 Roku, 1211 skończyło się; trzy letnie ciężkie Roku 1312 w Prusach i w Litwie, Teste Schutz. Roku 1358 przez sześć Miesięcy prawie połowę Polaków wymorzyło, najwięcej Szlachty i Majętnych. W samym Krakowie 20 000 tysięcy ludzi wymarło. Teste Cromero. Roku 1424 tak ciężkie było, że Władysław Jagiełło z królową i Witoldem Xiażęciem w lasach mieszkali, Teste Herburto. Roku 1456 w Gdańsku 20 tysięcy wymarło, Teste Curicken. Roku 1548 w Gdańsku 40 tysięcy wymarło. Roku zaś 1602, tamże wymarło 18 tysięcy. Roku 1652 w Krakowie wymarło 36 tysięcy. Ludzie do lasów, a bestye do wsiów i Miast szli, trupy jeść ludzkie, Teste Kochowski. Roku 1704 w Lwowie na dziesięć tysięcy wymarło; ze Lwowa po Polszcze kilka lat grasujące. Roku 1709 w Gdańsku 26 tysięcy, w Warmii 12 tysięcy. Roku 1710 w Wilnie Chrześcijan wymarło 20 tysięcy, Żydów 4 tysiące. Tegoż Roku i po innych Krajach Polskich grassowało. Roku 1620 pokazało się w Lwowie.

GŁÓD Ciężki był w Polszcze tych lat: Roku 1220 trzy lata trwający, z deszczów wielkich, Teste Cromero. Roku 1310 z tejże okazji. Roku 1312 trzyletni tak ciężki, że ludzie dzieci jedli i trupów z szubienic zdjętych, Teste Miechowita. Roku 1315 takiż Głód, Teste Cromero, Długosso. Roku 1404 z racji ciężkiej i długiej Zimy, że ludzie z liścia sobie pożywienie robili, trupów jedli, inni szli do lasów na pożarcie bestyom. Na Rusi Białej psy na ludzi porywali się i jedli, Teste Kojałowicz. Roku 1570 w Wilnie 25 tysięcy ludzi z głodu umarło; a Szlachcica jednego Zboże w węże się obróciło. Roku 1638 na Podolu Miarę żyta przedawano po 24 złotych; liście z Drzewa z korą mieszano, żywiąc się; Ex Manuscriptis. Roku 1699 na Wołyniu Miara żyta była po 45 złotych, Korzec Pszenicy po 50 złotych, owies po 18 złotych, Teste Rzączyński. Roku 1710 miara była żyta po 60 złotych, konie zdechłe, psów, kotów jedli ludzie, karczmarze gości na pożywienie sobie zabijali. Dwadzieścia i dwa tysiące ośm set sześćdziesiąt dwa trupów pochowano wtenczas, Teste Załuski.

 


NOWE ATENY